Stagiaires

Stephania Elis Karasaman

Stephania Elis Karasamani
Stagiaire (printemps 2017)

Lucy Nusbaumer

Lucy Nusbaumer
Stagiaire (été 2017)

Anciens stagiaires

Rahma Bendriss

Rahma Bendriss
Stagiaire (printemps 2016)

Kristina Lacraz

Kristina Lacraz
Stagiaire (automne 2016)

Félix Moeri

Félix Moeri
Stagiaire (printemps 2017)